Sekret Zdrowia
Newsletter zapisz się

Flexitol- jeden krok do zdrowych stóp.

Serdecznie witamy

na oficjalnej stronie internetowej

Biuletynu edukacyjnego o zdrowiu

SEKRET ZDROWIA i urody

Sekrety zdrowia i urody

w zasięgu ręki

każdego Pacjenta


Krzyżówki

 


Rozwiąż krzyżówkę i wygraj!

Przyślij do nas rozwiązanie krzyżówki do dnia 31.10.2016r. i wygraj atrakcyjne nagrody! Wraz z hasłem krzyżówki prześlij odpowiedź na pytanie: Jakie przetwory przygotowujesz jesienią?

Do wygrania atrakcyjne nagrody.

 

 

Sponsorem nagród jest wydawca biuletynu SEKRET ZDROWIA i urody. 

Odpowiedzi można przesyłać do nas mailem: konkursy@platinumpharma.pl, bądź na adres wydawcy: Platinum Pharma, Nowy Redzeń 41, 95 – 040 Koluszki. Wraz z prawidłowym rozwiązaniem należy przesłać swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres zamieszkania, a także dopisek na kopercie „SEKRET ZDROWIA i urody - Krzyżówka”.


Wyniki krzyżówki SIERPIEŃ 2016

 

NAGRODY OTRZYMUJĄ:

 

Brygida P. BYTOM,

 

Teresa M. Syców

 

Maria T. Lódź

 

GRATULUJEMY !!!


GRATULUJEMY!


 

 

 

REGULAMIN KRZYŻÓWKI z Biuletynu edukacyjnego o zdrowiu SEKRET ZDROWIA i urody

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady uczestnictwa w krzyżówce organizowanej przez firmę Platinum Pharma (zwanej dalej Krzyżówką), publikowanej w Biuletynie edukacyjnym dla pacjenta Sekret Zdrowia i urody.

2.       Organizatorem Krzyżówki  jest firma Platinum Pharma z siedzibą w Nowym Redzeniu 41, 95 – 040 Koluszki, zwana dalej Organizatorem.

3.       Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

4.       Szczegółowe zasady Krzyżówki oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Krzyżówki podane będą na łamach bezpłatnego Biuletynu edukacyjnego dla Pacjenta Sekret Zdrowia i urody.

5.       Organizator oświadcza, że Krzyżówka nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r.

6.       Nad prawidłowym przebiegiem Krzyżówki i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby.

7.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania rozwiązań krzyżówki i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1.       Udział w Krzyżówce mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne które są przedsiębiorcami w rozumieniu stosownych przepisów prawa, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Uczestnikami Krzyżówki mogą być wyżej wymienione osoby, które wyślą w terminie rozwiązanie Krzyżówki oraz odpowiedź na zadane pytanie.

2.       Uczestnikami Krzyżówki nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Krzyżówki oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3.       Dane osobowe uzyskane od uczestników Krzyżówki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą przechowywane w bazie danych. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z realizacją niniejszej Krzyżówki. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

4.       Uczestnicy Krzyżówki wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie wiadomości e-mail o wszystkich konkursach, krzyżówkach, nagrodach i aktualnościach na naszej stronie internetowej.

5.       Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w punkcie powyższym poprzez wysłanie e-maila na adres konkursy@platinumpharma.pl, z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania w/w materiałów na wskazany adres e-mail.

III. ZASADY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KRZYŻÓWCE

1.       Udział w Krzyżówce oznacza zgodę Uczestnika na warunki Krzyżówki określone niniejszym Regulaminem.

2.       Zgłaszając swój udział w Krzyżówce Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie  swoich danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, adres miejsca zamieszkania Uczestnika, w celu realizacji postanowień określonych Regulaminem Krzyżówki.

3.       Aby przystąpić do Krzyżówki należy:

·         Rozwiązać Krzyżówkę opublikowaną w Biuletynie edukacyjnym dla pacjenta Sekret Zdrowia i urody dotyczącą danego miesiąca. Prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki polega na ułożeniu hasła tworzącego rozwiązanie tej Krzyżówki, dalej zwane Hasłem.

·         Wraz z rozwiązaniem Krzyżówki należy przysłać krótki  tekst (maksymalnie 250 znaków), będący odpowiedzią na zadane przy danej Krzyżówce pytanie, które umieszczone będzie w materiałach promocyjnych Krzyżówki.

·         Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki wraz z odpowiedzią na pytanie określony będzie w materiałach promocyjnych Krzyżówki. W przypadku braku takiej informacji ostatnim dniem konkursu jest każdy ostatni dzień miesiąca, w którym prowadzony jest konkurs. W przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego. W przypadku wiadomości e-mail - dzień podany w materiałach promocyjnych Krzyżówki, do godziny 23:59:59. Prawidłowo rozwiązaną Krzyżówkę wraz z odpowiedzią na pytanie należy przesłać na adres: Platinum Pharma, Nowy Redzeń 41, 95 – 040 Koluszki z dopiskiem „Krzyżówka” lub mailem: konkursy@platinumpharma.pl

·         Wraz z prawidłowym rozwiązaniem Krzyżówki należy przesłać dane osobowe Uczestnika, tj.: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

4.       Biorąc udział w Krzyżówce, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź na pytanie jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go wraz z Krzyżówką.

5.       Uczestnik, który przystąpił do Krzyżówki i spełnia powyższe postanowienia niniejszego Regulaminu staje się Uczestnikiem Krzyżówki.

IV. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD

1.       Zwycięzcy Krzyżówki zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki oraz najciekawszą odpowiedź na zadane pytanie.

2.       Rozwiązanie Krzyżówki będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu danej Krzyżówki. Ogłoszenie wyników Krzyżówki nastąpi poprzez publikację listy Laureatów na stronie Organizatora: www.sekretzdrowiaiurody.pl

3.       Nagrody zostaną przesłane na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 30 dni licząc od daty ogłoszenia wyników, na koszt Organizatora jeżeli wskazany adres jest na terenie Polski i na koszt Uczestnika, jeżeli wskazany adres jest adresem poza obszarem Polski. Istnieje również możliwość osobistego odbioru nagrody w biurze Organizatora.

4.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: niepodania danych adresowych w wyznaczonym terminie oraz podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych.

5.       W przypadku nieodebrania przesyłki przez Laureata bezpośrednio od pracownika poczty lub podmiotu świadczącego usługi kurierskie, bądź w odpowiednim terminie z placówki pocztowej lub podmiotu świadczącego usługi kurierskie (gdy przesyłka wróciła na adres Organizatora), Uczestnik ma 30 dni na odbiór osobisty nagrody z biura Organizatora, w przeciwnym wypadku Laureat traci prawo do wygranej nagrody.

6.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i podmiotów świadczących usługi  kurierskie.

7.       Laureatom nie przysługuje prawo zamiany nagród przyznanych w Konkursie na jej ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.

8.       Laureatom nie wolno przenosić  nagrody na osoby trzecie.

9.       Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania Krzyżówki oznacza, że wyraża on zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liście laureatów na łamach Biuletynu edukacyjnego dla Pacjenta Sekret Zdrowia i urody oraz na stronie www.sekretzdrowiaiurody.pl

 

 

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w biurze Organizatora w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników,  z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej.

2.       Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3.       Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji.

4.       Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH w punkcie 6, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Komisji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.sekretzdrowiaiurody.pl

2.       Wszelkie informacje o Krzyżówce dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

3.       Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Krzyżówce, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Krzyżówki nawet w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej www.sekretzdrowiaiurody.pl . Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia wysyłania zgłoszeń do Krzyżówki, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Krzyżówki.

6.       Każdy, kto przystąpi do Krzyżówki staję się Uczestnikiem Krzyżówki, co jest jednoznaczne z akceptacją przez niego warunków niniejszego Regulaminu.

7.       W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Krzyżówki.

8.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Zaufali nam