Sekret Zdrowia
Newsletter zapisz się

Flexitol- jeden krok do zdrowych stóp.

Serdecznie witamy

na oficjalnej stronie internetowej

Biuletynu edukacyjnego o zdrowiu

SEKRET ZDROWIA i urody

Sekrety zdrowia i urody

w zasięgu ręki

każdego Pacjenta


Regulamin zamieszczania reklam

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REKLAMY

 PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY

 Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

 

1.      Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia przez Platinum Pharma s.c. z siedzibą w Nowym Redzeniu 41, 95-040 Koluszki usług reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety w Biuletynie edukacyjnym dla pacjenta SEKRET ZDROWIA i urody oraz na stronie internetowej www.sekretzdrowiaiurody.pl 

2.      Platinum Pharma prowadzi reklamę produktów leczniczych oraz suplementów diety wyłącznie na podstawie zlecenia udzielonego mu przez podmiot uprawniony do reklamy ww. produktów („Zlecający”). W przypadku produktów leczniczych usługi reklamowe prowadzone są na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotu uprawnionego do importu równoległego w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Dz.U.2008.45.271 („Prawo farmaceutyczne”).

3.      Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Zlecający potwierdza, że jest podmiotem uprawnionym do reklamy produktów leczniczych lub suplementów diety. W przypadku zlecenia reklamy produktów leczniczych Zlecający potwierdza, że jest podmiotem odpowiedzialnym lub podmiotem uprawnionym do importu równoległego, bądź też działa na ich zlecenie.

4.      Projekt reklamy produktu leczniczego lub suplementu diety sporządzany jest przez Zlecającego lub przez Platinum Pharma, na podstawie materiałów przekazanych przez Zlecającego, przy czym do obowiązków Zlecającego należy zapewnienie, aby reklama była zgodna z obowiązującymi przepisami.

5.      Platinum Pharma poinformuje przedstawiciela Zlecającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanym sposobie i dacie rozpowszechnienia reklamy, przesyłając jednocześnie jej ostateczny projekt, celem ich zatwierdzenia przez Zlecającego.

6.      Zatwierdzenie przez przedstawiciela Zlecającego za pośrednictwem poczty elektronicznej proponowanego przez Platinum Pharma sposobu i daty rozpowszechnienia reklamy oraz jej projektu stanowi, zlecenie reklamy zgodnie z art. 60 ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Brak zgłoszenia przez Zlecającego zastrzeżeń w ciągu 2 dni roboczych od wysłania przez Platinum Pharma wiadomości e-mail jest jednoznaczne z takim zatwierdzeniem.

7.      Zatwierdzenie reklamy, o którym mowa w pkt 6 (jej zlecenie), wyłącza wszelką odpowiedzialność Platinum Pharma za rozpowszechnianie reklamy na zatwierdzonych przez Zlecającego warunkach.

Zaufali nam